Joods

Al sj’loshah d’varim
Dreidel
El ginat egoz
Elohai
Emet
Erev shel shoshanim
Evenu Shalom Aleichem
Hab’rachah
Haida
Hashiveinu
Hineh Matov Umanaim
Im Eshkachech
L’chah Dodi
Mi Ha-Ish
Mizmor leDavid
Pitchu Li
Psalm 150
Ruach
Shalom Aleichem
Shalom Chaverim
Sh’ma
Siemie Jadech
Tzur Michelo
Yedid Nefesh
Y’evarech’cha
Yism’chu

Muziek van Harpo Marx, Rosa Spier, Channah Zwaaf-Hazelzet, Sunita Staneslow.